8e Kyu


Kihon

Tsuki waza

 • (Kette) Junzuki
 • (Kette) Gyakuzuki

Keri waza

 • Maegeri
 • Mawashigeri

Renraku waza

1: Maegeri, Gyakuzuki

2: Mawashigeri, Gyakuzuki

3: Maegeri, Mawashigeri, Gyakuzuki


kata

 • Kihon Gata

 • kumite

  Ippon gumite tsuki uke

  • 1
  • 2

  Ippon gumite keri uke

  • 1
  • 2

  Jiyu gumite

  • Aantal partijen naar keuze van de examinator
  >