7e Kyu


Kihon

Tsuki waza

 • (Kette) Junzuki
 • (Kette) Gyakuzuki
 • (Kette) Junzuki no tsukkomi
 • (Kette) Gyakuzuki no tsukkomi

Keri waza

 • Maegeri
 • Mawashigeri
 • Sokuto

Renraku waza

4: Maegeri, Mawashigeri, Uraken, Gyakuzuki

5: Surikomi sokuto, Uraken, Gyakuzuki

6: Tsugi ashi mawashigeri, Tsugi ashi gyakuzuki


kata

Pinan gata

 • Pinan Nidan

kumite

Ippon gumite tsuki uke

 • 3
 • 4

Ippon gumite keri uke

 • 3
 • 4

Jiyu gumite

 • Aantal partijen naar keuze van de examinator
>