6e Kyu


Kihon

Tsuki waza

 • (Kette) Junzuki
 • (Kette) Gyakuzuki
 • (Kette) Junzuki no tsukkomi
 • (Kette) Gyakuzuki no tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi-Nagashizuki

Keri waza

 • Maegeri
 • Mawashigeri
 • Sokuto
 • Ushirogeri

Renraku waza

7: Maegeri, Tobikomizuki, Tsugi ashi gyakuzuki

8: Surikomi sokuto, Tsugi ashi gyakuzuki, Tsugi ashi mawashigeri

9: Ashibarai, Uraken, Tsugi ashi mawashigeri


kata

Pinan gata

 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan

kumite

Ippon gumite tsuki uke

 • 5
 • 6

Ippon gumite keri uke

 • 5
 • 6

Jiyu gumite

 • Aantal partijen naar keuze van de examinator
>