5e Dan


Kihon

Tsuki waza

 • (Kette) Junzuki
 • (Kette) Gyakuzuki
 • (Kette) Junzuki no tsukkomi
 • (Kette) Gyakuzuki no tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi-Nagashizuki

Keri waza

 • Maegeri
 • Mawashigeri
 • Sokuto
 • Ushirogeri

Renraku waza

16: Yori ashi gyakuzuki, Ayumi ashi gyakuzuki, Tsugi ashi sokuto, Uraken

17: Tobikomizuki, Tobikomizuki, Ayumi ashi gyakuzuki, Tsugi ashi uramawashigeri, Ayumi ashi nagashizuki

18: Yori ashi nagashizuki, Maegeri, Gyakuzuki, Tsugi ashi mawashigeri


kata

Kata

 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Kushanku
 • Naihanchi
 • Seishan
 • Chinto

kumite

Kihon Gumite

 • 1 t/m 10

Kumite Gata

 • 1 t/m 10

Tanto Dori

 • 10 stuks (alle 9 voorgaande + 1)

I Dori

 • 7 stuks
>