4e Kyu


Kihon

Tsuki waza

 • (Kette) Junzuki
 • (Kette) Gyakuzuki
 • (Kette) Junzuki no tsukkomi
 • (Kette) Gyakuzuki no tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi-Nagashizuki

Keri waza

 • Maegeri
 • Mawashigeri
 • Sokuto
 • Ushirogeri

Renraku waza

13: Maegeri, Nagashi uraken, Mawashigeri, Gyakuzuki

14: Tobikomizuki, Tsugi ashi sokuto, Gyakuzuki, Tsugi ashi mawashigeri

15: Tobikomizuki, Tsugi ashi gyakuzuki, Tsugi ashi uraken, Ayumi ashi nagashizuki


kata

Pinan gata

 • Pinan Yondan

Naar keuze examinator

Een of meer van de volgende:

 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan

kumite

Ippon gumite tsuki uke

 • 9
 • 10

Ippon gumite keri uke

 • 9
 • 10

Jiyu gumite

 • Aantal partijen naar keuze van de examinator
>