2e Kyu


Kihon

Tsuki waza

 • (Kette) Junzuki
 • (Kette) Gyakuzuki
 • (Kette) Junzuki no tsukkomi
 • (Kette) Gyakuzuki no tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi-Nagashizuki

Keri waza

 • Maegeri
 • Mawashigeri
 • Sokuto
 • Ushirogeri

Renraku waza

16: Yori ashi gyakuzuki, Ayumi ashi gyakuzuki, Tsugi ashi sokuto, Uraken

17: Tobikomizuki, Tobikomizuki, Ayumi ashi gyakuzuki, Tsugi ashi uramawashigeri, Ayumi ashi nagashizuki

18: Yori ashi nagashizuki, Maegeri, Gyakuzuki, Tsugi ashi mawashigeri


kata

Kata

 • Kushanku

Naar keuze examinator

Een of meer van de volgende:

 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan

kumite

Kihon gumite

 • 1
 • 2
 • 3

Kumite gata

 • 1
 • 2
 • 3

Jiyu gumite

 • Aantal partijen naar keuze van de examinator
>