Pinan Sandan

0. Yohi
Shizentai

1. Jodan soto uke
Shomen neko ashi dachi

2. Jodan soto uke + Gedan barai
Heisoku dachi

3. Jodan soto uke + Gedan barai
Heisoku dachi

 

4. Jodan soto uke
Shomen neko ashi dachi

5. Jodan soto uke + Gedan barai
Heisoku dachi

6. Jodan soto uke + Gedan barai
Heisoku dachi

 

7. Jodan soto uke
Shomen neko ashi dachi

8. Nukite
Junzuki dachi

9. Tehodoki
Junzuki no tsukkomi dachi

10. Tettsui uchi
Shiko dachi

11. Junzuki
Junzuki dachi

 

12. Kamae
Musubi dachi

13a. Hiraki hiji
transition, no stance

13b. Hiji uke
Shiko dachi

13c. Tettsui uchi
Shiko dachi

14. Hiji uke + Tettsui uchi
Shiko dachi

15. Hiji uke + Tettsui uchi (no hikite)
Shiko dachi

16. Junzuki
Junzuki dachi

 

17a. Step forward
transitionno stance

17b. Turn around
transitionno stance

17c. Jodan mawashizuki + Ushiro enpi
Jigotai

18. Jodan mawashizuki + Ushiro enpi
Jigotai

19. Yame
Shizentai (only move right foot)