Pinan Godan

 

0. Yohi
Shizentai

1. Jodan Soto Uke
Shomen neko ashi dachi

2. Chudanzuki
Shomen neko ashi dachi

3. Kamae
Musubi dachi

4. Jodan soto uke
Shomen neko ashi dachi

5. Chudanzuki
Shomen neko ashi dachi

 

6. Kamae
Musubi dachi

7. Morote uke
Hanmi neko ashi dachi

8. Morote gedan uke
Junzuki dachi

 

9. Morote jodan uke
Junzuki dachi

10. Morote otoshi uke
Junzuki dachi

11. Chudanzuki
Junzuki dachi 

12. Junzuki
Junzuki dachi

 

13. Gedan barai
Shiko dachi

14. Chudanzuki
Shizentai

15. Mae enpi
Junzuki dachi

16. Jodan soto uke
Gyaku neko ashi dachi

 

17. Urazuki
Nagashizuki dachi

18a. 
Transition (pull your heels in completely)

18b. Morote gedan uke
Ryo ashi tsumasaki dachi

19. Morote uke
Junzuki Dachi

 

20. Jodan soto uke & Gedan barai (Kamae)
Kokutsu dachi

21a. Transition
Transition

21b. Jodan soto uke & Gedan barai (Kamae)
Kokutsu dachi