Bassai

0. Yohi
Heisoku dachi 

1. Jodan soto uke
Yosei ashi dachi  

2. Jodan soto uke
Moto dachi  

3. Jodan soto uke
Moto dachi   

4. Jodan uchi uke
Moto dachi   

5. Jodan soto uke
Moto dachi   

6. Sukui uke
Neko ashi dachi 

7. Jodan uchi uke
Shomen neko ashi dachi

8. Jodan soto uke
Shomen neko ashi dachi  

9. Kamae
Jigotai/Shizentai

10. Gedan barai
Jigotai/Shizentai

11. Chudanzuki
Jigotai/Shizentai

12. Jodan soto uke
Naname heiko dachi

13. Chudanzuki
Jigotai

14. Jodan soto uke
Naname heiko dachi

15. Shuto uke
Mahanmi neko ashi dachi

16. Shuto uke
Mahanmi neko ashi dachi

17. Shuto uke
Mahanmi neko ashi dachi

18. Kake uke
Mahanmi neko ashi dachi 

19. Tsukamite

20. Sokuto gedan

21. Shuto uke
Mahanmi neko ashi dachi 

22. Shuto uke
Mahanmi neko ashi dachi 

23. Wa uke
Musubi dachi 

24. Hasami uchi
Junzuki dachi 

25. Junzuki
Junzuki dachi 

26. Jodan soto uke & Gedan barai
Musubi dachi 

27. Gedan barai
Shiko dachi 

28. Chudanzuki
Jigotai 

29. Mikazukigeri

30. Mae enpi
Shiko dachi 

31. Tettsui uchi
Shiko dachi 

32. Tettsui uchi
Shiko dachi 

33. Tettsui uchi
Shiko dachi 

32a. Transition

32b. Morotezuki
Junzuki no tsukkomi dachi 

33. Kamae
Musubi dachi

34. Morotezuki
Junzuki no tsukkomi dachi 

35. Kamae
Musubi dachi 

36. Morotezuki 
Junzuki no tsukkomi dachi 

37. Jodan soto uke
Naname heiko dachi 

38. Jodan soto uke
Naname heiko dachi 

39. Shuto uke
Mahanmi neko ashi dachi 

40. Shuto uke
Mahanmi neko ashi dachi

41. Shuto uke
Mahanmi neko ashi dachi 

42. Yame
Heisoku dachi